Doporučujeme právní služby paní advokátky


Mgr. Venduly Rosové 

zapsané v seznamu advokátů pod ev. č. 16807

V předpolí 1449/24, Vršovice, 100 00 Praha 10


Web: https://www.akrosova.cz


Mobil: +420 777 996 844 

E-mail: rosova.advokatka@email.cz
ID datové schránky: a8gmufm

IČ: 047 70 170

Působím on-line po celé České Republice

PRÁVNÍ SLUŽBY

Spokojenost a zájem klienta je pro mne vždy na prvním místě.
Pomohu Vám v následujících právních oblastech:

Právní vztahy k nemovitým věcem

 • právní poradenství při transakcích s nemovitými věcmi
 • smluvní převody nemovitých věcí (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva)
 • daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, včetně znaleckého posudku
 • sepis smluv o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
 • advokátní úschova finančních prostředků a listin
 • nájemní právo (výpověď z nájmu, žaloba na vyklizení, žaloba na neplatnost výpovědi z nájmu bytu)
 • věcné břemena, služebnosti
 • problematika vkladu práv k nemovitým věcem do katastru nemovitostí
 • zastupování klientů ve správním řízení před katastrálními úřady
 • zastupování klientů v soudních řízeních spojených s úpravou práv k nemovitým věcem
 • vypracování prohlášení vlastníka budovy a další právní služby pro společenství vlastníků jednotek


Občanské právo

 • zastupování klientů v celém rozsahu tohoto právního odvětví
 • poradenství a zastupování v dědickém řízení
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • vydání bezdůvodného obohacení
 • vymáhání pohledávek v nalézacím řízením, exekučním řízení, insolvenčním řízení, rozhodčím řízení
 • náhrada škody


Pracovní právo

 • obecné poradenství v oblasti pracovního práva
 • příprava, posouzení pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, rozvázání pracovního poměru)
 • vymáhání dlužné mzdy
 • náhrada škody v pracovněprávních vztazích

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • vypořádaní majetkových vztahů mezi manželi v rámci rozvodového řízení
 • vypořádání práv a povinností společného bydlení
 • úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství (výživné dětí, svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova, společná výchova)
 • styk rodičů a ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • výživné zletilých dětí
 • výživné mezi manželi
 • výživné neprovdané matky a náklady spojené s těhotenstvím a porodem
 • zúžení nebo rozšíření rozsahu společného jmění manželů


Obchodní právo

 • komplexní právní servis související se založením obchodních společností
 • změny ve společnosti (převod podílu, změny statutárních orgánů)
 • příprava a organizace valných hromad obchodních společností
 • snižování a zvyšování základního kapitálu společnosti
 • zastupování v řízeních před rejstříkovými soudy a dalšími státními orgány (např. ve věcech živnostenských oprávnění, licencí)
 • komplexní právní servis související s likvidací společnosti
 • smlouvy v obchodních vztazích (kupní smlouva, smlouva o dílo)
 • směnečné právo


Prohlášeni o pravosti podpisu (úřední ověření podpisu)

 • Jako advokátka jsem oprávněna nahradit svým prohlášením úřední ověření podpisu se stejnými účinky, a to na listině, kterou jsem sama sepsala a osoba, jejíhož podpisu se prohlášení o pravosti podpisu týká, ji přede mnou podepsala nebo na jiné listině, pokud jí jednající osoba přede mnou podepsala.
 • Údaje o totožnosti klienta zjišťuji se souhlasem klienta z jeho občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného platného tuzemského nebo cizozemského úředního dokladu opatřeného jeho podobiznou, pokud tento doklad uvádí jméno a příjmení jednající osoby a datum jejího narození.
 • Svůj souhlas se zjištěním údajů o své totožnosti z příslušných dokladů stvrzuje klient podpisem v příslušné rubrice knihy o prohlášeních o pravosti podpisu.
 • V případě potřeby klienta ověřuji podpisy i mimo kancelář.