Smlouva o nájmu:

I. Úvodní ustanovení

                                                                                   Předmětem nájmu je obytné vozidlo XGO Dynamic 35, r.z. 4SV 5718, VIN. ZFA25000002K84341 (dále jen "Obytné vozidlo")

 • Pronajímatel prohlašuje, že má zájem pronajmout Nájemci výše uvedené Obytné vozidlo a Nájemce prohlašuje, že má zájem jej do nájmu od Pronajímatele přijmout.
 • Za účelem realizace společného záměru, přesné úpravy vzájemných práv a povinností, a dosažení potřebné právní jistoty, dohodli se účastníci na uzavření této smlouvy o nájmu Obytného vozidla.

II. Předmět smlouvy

 • Pronajímatel touto smlouvou přenechává Obytné vozidlo k dočasnému užívání Nájemci a Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli za nájem Obytného vozidla nájemné, a to vše za podmínek v této smlouvě dále uvedených.

III. Doba trvání nájmu

 • Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od ............. do .............. do 18:00 hodin tedy celkem na ....... kalendářních dnů.

IV. Nájemné

 • Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli za užívání Obytného vozidla nájemné v celkové výši ...............,- Kč (dále jen "Nájemné").
 • Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli zálohu na Nájemné ve výši 50 % z celkové částky sjednaného Nájemného, tj. částku ...............,- Kč, a to do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na bankovní účet Pronajímatele č. 1028288055/3030 vedený u AirBank, a.s. pod variabilním symbolem .......... (číslo smlouvy).
 • Nájemce se zavazuje uhradit doplatek Nájemného ve výši 50 % z celkové částky sjednaného Nájemného, tj. částku ...........,- Kč, a to nejpozději 30 dnů před prvním dnem nájmu dle čl. III. odst. 3.1. bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na bankovní účet Pronajímatele č. 1028288055/3030 vedený u AirBank, a.s. pod variabilním symbolem .............. (číslo smlouvy).
 • Ocitne-li se Nájemce v prodlení s úhradou doplatku Nájemného, zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové částky sjednaného Nájemného. Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel je oprávněn započíst smluvní pokutu na uhrazenou zálohu na Nájemném.
 • Nájemné Obytného vozidla zahrnuje ................ počet ujetých kilometrů.

V. Kauce

 1. Smluvní strany se dohodly, že Nájemce poskytne Pronajímateli kauci ve výši 25.000,-Kč, k zajištění úhrady případných škod způsobených Nájemcem na Obytném vozidle nebo jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek Pronajímatele za Nájemcem, které Pronajímateli vzniknou v souvislosti s nájmem Obytného vozidla dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů (např. pokuty a jiné poplatky spojené s užíváním Obytného vozidla Nájemcem) (dále jen "Kauce").
 • 5.2. Kauce dle čl. V. odst. 5.1. je splatná v hotovosti k rukám Pronajímatele při předání Obytného vozidla Nájemci.

5.3. Ocitne-li se Nájemce v prodlení s úhradou Kauce, zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli smluvní pokutu v plné výši sjednaného Nájemného. Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel je oprávněn započíst smluvní pokutu na uhrazené Nájemné.

5.4. Pronajímatel je oprávněn započíst proti závazku vrátit Kauci po skončení nájmu Nájemci veškeré Kaucí zajištěné pohledávky, které bude mít za Nájemcem, zvláště pak pohledávky k odstranění a náhradě způsobené škody, smluvní pokuty a dále pak při skončení nájmu k uvedení Obytného vozidla do původního stavu.

5.5.                                                                Pokud Kauce nebude dostačovat na pokrytí vzniklé škody, je Nájemce povinen doplatit rozdíl Pronajímateli do 5  pracovních dnů na bankovní účet Pronajímatele
                                                               č. 1028288055/3030 vedený u AirBank, a.s.

5.6. V případě, vzniku mimořádné události, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení vozidla, bude Kauce vyúčtována bez zbytečného odkladu po stanovení případných závazků Nájemce vůči Pronajímateli.

5.7. Pronajímatel se zavazuje, s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci, vrátit Nájemci Kauci nebo její část v den předání Obytného vozidla zpět Pronajímateli.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

 • Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci Obytné vozidlo do užívání a Nájemce se zavazuje převzít Obytné vozidlo do užívání první den vzniku nájmu ve sjednaném čase od 10:00 hodin, a na sjednaném místě dle vzájemné dohody smluvních stran. Společně s Obytným vozidlem předá Pronajímatel Nájemci příslušenství vozidla a doklady potřebné k provozu Obytného vozidla. O předání Obytného vozidla, včetně příslušenství a dokladů bude vyhotoven a smluvními stranami podepsán protokol o předání a stavu Obytného vozidla. Nájemce bere na vědomí, že předání a převzetí Obytného vozidla Pronajímateli může trvat až 90 minut.

6.2. Ocitne-li se Nájemce v prodlení s převzetím Obytného vozidla do užívání od Pronajímatele dle čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy, zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli smluvní pokutu v plné výši sjednaného Nájemného. Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel je oprávněn započíst smluvní pokutu na uhrazené Nájemné.

6.3. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Obytné vozidlo v řádném technickém stavu, čisté, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel předá vozidlo Nájemci po provedení kontroly stavu počítadla ujetých kilometrů, množství motorového oleje, chladící kapaliny, množství brzdové kapaliny a kapaliny do ostřikovačů, pneumatik, osvětlení vozidla, akumulátorů a úplnosti povinné výbavy v souladu s vyhláškou MD č. 341/2002 Sb.

6.4. Pronajímatel předá Nájemci Obytné vozidlo s plně natankovanou nádrží pohonných hmot 90 litrů, plnou láhví propan-butanu 10 kg, plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody, prázdnou nádrží toalety a s prostředky pro užívání chemického WC.

6.5. Pronajímatel souhlasí s výjezdem Obytného vozidla do jakéhokoliv z evropských států dle zelené karty.

6.6. Nájemce je oprávněn užívat Obytné vozidlo k účelu, k němuž je Obytné vozidlo obvykle užíváno, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen dodržovat při řízení, parkování a obsluze Obytného vozidla veškeré právní předpisy zejména předpisy upravující provoz vozidel na pozemních komunikacích platné v příslušné zemi. Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu, kterou by mu porušením této povinnosti způsobil.

6.7. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na Obytném vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, zničení či ztrátu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli v plné výši a nahlásit ji Pronajímateli bez zbytečného odkladu.

6.8. Nutné opravy během jízdy je Nájemce povinen provést v autorizovaném servise výrobce Obytného vozidla a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu (je-li Obytné vozidlo v záruce), není-li s Pronajímatelem dohodnuto jinak. Náklady spojené s opravou nese Pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobená Nájemcem. Při ceně opravy nad 2.000,- Kč je Nájemce povinen vyžádat si předchozí souhlas Pronajímatele.

 • Nájemce je oprávněn svěřit Obytné vozidlo k řízení pouze:


6.10. Nájemce není oprávněn dát třetí osobě Obytné vozidlo do užívání, do podnájmu či výpůjčky.

6.11. Nájemce je povinen v případě dopravní nehody, při které dojde k poškození Obytného vozidla, dopravní nehodu oznámit orgánům dopravní policie a bez zbytečného odkladu také Pronajímateli. Obdobným způsobem se Nájemce zavazuje postupovat i v případě odcizení Obytného vozidla nebo jeho poškození.

6.12. Vznikne-li škoda na Obytném vozidle způsobená hrubým porušením povinností Nájemce (zejména požití alkoholu, drog, jiných omamných látek, neoprávněné úpravy na Obytném vozidle, nesprávné použití Obytného vozidla jeho vybavení, přenechání řízení Obytného vozidla neoprávněné osobě apod.) je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli vzniklou škodu v plné výši.

6.13. Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nebo poruchy Obytného vozidla nemá ze strany Pronajímatele nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci nad rámec sjednaných asistenčních služeb.

6.14. Pro případ ztráty klíčů od Obytného vozidla, osvědčení o technickém průkazu, zelené karty, servisní knížky a jiných dokumentů v době trvání nájmu, se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou ztrátu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Pronajímatele na zaplacení vzniklé škody.

6.15. Nájemce není oprávněn provádět s Obytným vozidlem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu, nesmí přetěžovat Obytné vozidlo nad přípustnou mez 3.500 kg a účastnit se s Obytným vozidlem soutěžních jízd.

6.16. Nájemce je povinen při odstavení Obytného vozidla používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je Obytné vozidlo vybaveno.

6.17. Nájemce se zavazuje nepoužívat žádnou formu reklamy na Obytném vozidle (samolepky apod.)

6.18. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli nebo orgánům veřejné správy všechny poplatky, pokuty a penále, pokud povinnost k jejich úhradě bude ze strany orgánů veřejné správy uložena Pronajímateli, a to z důvodu na straně Nájemce.

6.19. Po dobu trvání nájmu platí zákaz kouření ve všech prostorách vozidla, ať za jízdy či při odstavení Obytného vozidla a zákaz jakýchkoliv úprav Obytného vozidla (vrtání, šroubování, polepování, demontáží apod.). V případě porušení tohoto ustanovení se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Pronajímatele na zaplacení vzniklé škody.

6.20. Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu Pronajímatele přepravovat v Obytném vozidle psy a jiná zvířata. V případě porušení tohoto ustanovení je Nájemce povinen odstranit na vlastní náklady případné škody a znečištění vzniklé přítomností zvířete v Obytném vozidle a současně se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

6.21. Nájemce nesmí v Obytném vozidle přepravovat nebezpečné látky nebo věci. Nájemce není oprávněn používat Obytné vozidlo pro pracovní účely.

6.22. Nájemce bere na vědomí, že Obytné vozidlo je vybaveno satelitním sledováním GPS, a v případě deaktivace bude považováno Pronajímatelem za odcizené a bude ihned nahlášeno Policii ČR.

VII. Skončení nájmu a odstoupení od smlouvy

 • Touto smlouvou založený nájemní vztah může být kdykoliv ukončen písemnou dohodou obou smluvních stran, uplynutím doby, na kterou byl sjednán, výpovědí Pronajímatele či odstoupením od této smlouvy Nájemce nebo Pronajímatele. Nájemní vztah zaniká v případně zničení Obytného vozidla.
 • Pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem touto smlouvou založený:
 • neoznámí-li Nájemce orgánům dopravní policie a současně Pronajímateli dopravní nehodu, nebo jiné skutečnosti, v důsledku, kterých došlo ke škodě na Obytném vozidle;
 • provede-li Nájemce úpravy, výměny dílů nebo agregátů vozidla bez souhlasu Pronajímatele. To neplatí v případech nouze, kdy takováto úprava nebo výměna je nezbytná z důvodu zamezení vzniku škod na Obytném vozidle nebo zamezení škodám následným u Nájemce;
 • poruší-li Nájemce své povinnosti stanovené v této smlouvě.
 • Výpověď této smlouvy musí být udělena písemně (e-mailem, textovou zprávou zaslanou na mobilní telefon Nájemce) a doručena druhé smluvní straně. V případě podání výpovědi je Nájemce povinen předat Obytné vozidlo zpět Pronajímateli nejpozději do 48 hodin od doručení výpovědi.
 • Pronajímatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Obytné vozidlo bude odcizeno nebo v případě, že bylo při nehodě poškozeno takovým způsobem, že není způsobilé k nájmu. Pronajímatel je povinen o této skutečnosti informovat Nájemce bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany Pronajímatele dle tohoto odstavce je Pronajímatel povinen vrátit Nájemci zaplacené Nájemné v plné výši, a to nejpozději do 5 dnů ode dne odstoupení Pronajímatele od této smlouvy. Nájemce není oprávněn požadovat po Pronajímateli jakékoliv plnění v souvislosti s odstoupením od této smlouvy a nenaplněným nájmem.
 • Pronajímatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, kdy Nájemce neuhradí řádně a včas Nájemné a/nebo Kauci a/nebo nepřevezme od Pronajímatele Obytné vozidlo do užívání dle čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy.
 • Nájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Odstoupení je účinné, pokud je provedeno písemnou formou (e-mailem, textovou zprávou zaslanou na mobilní telefon Pronajímatele) a doručeno Pronajímateli. Smlouva zaniká dnem, kdy je písemné odstoupení doručeno Pronajímateli. V případě, kdy Nájemce odstoupí od této smlouvy 51 a více dní před sjednaným dnem vzniku nájmu, Nájemci nevzniká povinnost platit Pronajímateli žádné sankce a Pronajímatel se zavazuje vrátit Nájemci zaplacenou zálohu na Nájemné. Pokud Nájemce odstoupí od této smlouvy 31-50 dní před sjednaným dnem vzniku nájmu, zavazuje se zaplatit Pronajímateli storno poplatek ve výši 50 % ze sjednaného Nájemného. Pokud Nájemce odstoupí od této smlouvy 7-30 dní před sjednaným dnem vzniku nájmu, zavazuje se zaplatit Pronajímateli storno poplatek ve výši 75 % ze sjednaného Nájemného. V případě, kdy Nájemce odstoupí od této smlouvy méně než 7 dnů před sjednaným dnem vznikem nájmu, zavazuje se zaplatit Pronajímateli storno poplatek v plné výši sjednaného Nájemného. Den, ve kterém došlo k odstoupení od smlouvy se započítává do výše uvedeného počtu dnů rozhodných pro výpočet storno poplatku.
 • Nájemce má právo požádat Pronajímatele o prodloužení nájmu na další období. Pakliže Pronajímatel bude písemně (e-mailem nebo textovou zprávou zaslanou na mobilní telefon Nájemce) souhlasit s nabídkou, bude nájem sjednán za podmínek, na nichž se obě strany dohodnou.
 • Při skončení nájemního vztahu se Nájemce zavazuje Obytné vozidlo vyklidit a následně jej vyklizené a ve stavu odpovídajícím stavu, v jakém jej při vzniku nájmu převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při běžném užívání, protokolárně předat Pronajímateli, a to nejpozději v den skončení nájemního vztahu do 18:00 hodin a na sjednaném místě. Nájemce bere na vědomí, že zpětné předání a převzetí Obytného vozidla Pronajímateli může trvat až 90 minut.
 • Nájemce se zavazuje předat Pronajímateli Obytné vozidlo s plně natankovanou nádrží pohonných hmot, není-li dohodnuto jinak s Pronajímatelem. V případě nedotankování nádrže pohonných hmot uhradí Nájemce Pronajímateli cenu nedotankovaných pohonných hmot. Nájemce se zavazuje vyprázdnit odpadní nádrž a vyprázdnit a vypláchnout nádrž toalety. V případě nevyprázdnění a nevypláchnutí nádrže toalety se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč. Nájemce se zavazuje předat Obytné vozidlo umyté a uklizené uvnitř. V případě předání Obytného vozidla neumytého z vnější strany se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč. V případě předání Obytného vozidla neuklizeného se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč. V případě předání Obytného vozidla znečištěného nad rámec běžného používání (skvrny a ostatní znečištění neodstranitelné běžným mytím a úklidem především na čalounění a matracích atd.) se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní pokutu až do výše 5.000,- Kč podle míry znečištění. Plynové láhve a nádrž vody Nájemce nemusí doplňovat.
 • Nebude-li Obytné vozidlo předáno zpět Pronajímateli dle čl. VII. odst. 7.8. vyhrazuje si Pronajímatel prohlásit Obytné vozidlo za odcizené a neprodleně informuje orgány Policie ČR. Nebude-li Obytné vozidlo předáno zpět Pronajímateli dle čl. VII. odst. 7.8. zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vrácením Obytného vozidla. K úhradě této smluvní pokuty je Pronajímatel oprávněn započíst svůj závazek proti složené Kauci dle této smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Pronajímatele požadovat úhradu způsobené škody.

VIII. Závěrečná ustanovení

 •                                                                      Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom stejnopisu.
 • Veškeré změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, a to ve formě postupně číslovaných dodatků.
 • Vztahy účastníků touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy platného českého právního řádu.
 • Účastníci se dohodli tak, že pokud kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, tato neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít za následek neplatnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Účastníci se zároveň zavazují, že podniknou veškerá opatření, aby učinili vše nezbytné k dosažení stejného výsledku, který byl zamýšlen takovým neplatným nebo nevymahatelným ustanovením.
 • Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Dále prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli a nemají proti jejímu obsahu žádných námitek.
 • Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.